Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Llistats provisionals i definitius d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Relació de docents de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 17 de juny en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, per al curs 2019-2020.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del Professorat de Religió Catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts i seccions de secundària.

OPOSICIONES 2019 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

S'han publicat els criteris d'avaluació de les especialitats que es detallen a continuació. Per a consultar-los s'ha d'accedir a l'apartat criteris d'avaluació del cos corresponent a l'especialitat (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)

Especialitats: 401 Alemnay, 408 Francés, 330 Cuina i Pastisseria, 331 Equips Electrotècnis, 340 Mecanitzat i Manteniment de Màquines, 345 Operacions i Equips de Producció Agrària, 349 Procediments Sanitaris i Assistencials, 350 Processos Comercials, 356 Sistemes i Aplicacions Informàtiques, 201 Filosofia, 204 Llengua Castellana i Literatura, 210 Francés, 217 Educació Física, 222 Formació i Orientació Laboral, 242 Intervenció Sociocomunitària.

CORRECCIÓ D'ERRORS de la resolució de 12 de juny de 2019, per la qual es publiquen les llistes provisionals d'integrants de la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz.

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

S'han publicat els criteris d'avaluació de les especialitats que es detallen a continuació. Per a consultar-los s'ha d'accedir a l'apartat criteris d'avaluació del cos corresponent a l'especialitat (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)

Especialitats: 203 Llatí, 205 Geografia i Història, 206 Matemàtiques, 207  Física i Química, 208 Biologia i Geologia, 209 Dibuix, 211 Anglés, 216 Música, 218 Orientació Educativa, 219 Tecnologia, 243 Hostaleria i Turisme, 256 Llengua i Literatura Valenciana, 271 Processos Sanitaris, 411 Anglés, 418 Valencià, 332 Estètica, 347 Perruqueria, 351 Processos de Gestió Administrativa, 354 Serveis a la Comunitat, 6A3 Clarinet, 6A9 Flauta travessera, 6C2 Piano, 6C3 Saxòfon, 6C9 Viola, 6D1 Violí, 6D2 Violoncel.

OPOSICIONES 2019 - CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

OPOSICIONS 2019 - COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

La URL referida en l'apartat 3 de l'Annex II de la convocatòria, per a consulta dels coneixements i capacitats a adquirir per part de l'alumnat ha sigut modificada per la següent:

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas/suplemento-europass.html

 

OPOSICIONS 2019

OPOSICIONS 2019 I CATEDRÀTICS 2018 - RESULTATS PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

El llistat publicat el dia 11 de juny de 2019 no té validesa.

RECLAMACIONS: Es podrà interposar una reclamació al llistat de resultats per registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i/o als registres de les Direccions Territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València.

Termini: fins al dia 19 de juny de 2019.

NOTA IMPORTANT: Una vegada registrada la reclamació i per agilitzar la seua tramitació, s'ha d'enviar còpia de la mateixa al correu ayudasformacion@gva.es

Relació provisional d'integrants a la borsa de treball del cos de Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Italià.

Mostrant 1 - 10 de 104 resultats
Articles per pàgina 10
de 11

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport