Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 7 de febrer de 2019 a les 13 hores.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 7 de febrer de 2019.

Adjudicació de llocs del 5 de febrer de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 5 de febrer de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Correcció d'errades al llistat definitiu d'integrants admesos en la borsa del cos de professors d'Ensenyança Secundària de l'especialitat de Tecnologia.

Correcció d'errades al llistat definitiu d'integrants en la borsa de treball del cos de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat de Mecanitzat i Manteniment de Màquines.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per a professorat de religió catòlica.

CÀTEDRES 2018 APD - D'acord amb el que disposa la base 5.1 de l’Ordre 15/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’accés als cossos docents de Catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV núm. 8285 de 2 de maig), s'anuncia que la realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’accés convocat per l’esmentada ordre, tindrà lloc el dia 6 de febrer a les 9.00 hores, en el Sala de Juntes (escalera 3) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

CÀTEDRES 2018 SECUNDARIA I EOI - D'acord amb el que disposa la base 5.1 de l'Ordre 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos docents de Catedràtics d'Ensenyament Secundari i Catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes (DOGV núm. 8285 de 2 de maig), s'anuncia que la realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés convocat per l'esmentada ordre, tindrà lloc el dia 6 de febrer a les 9.00 hores, en el Sala de Juntes (escalera 3) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Mostrant 101 - 110 de 132 resultats
Articles per pàgina 10
de 14

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport