Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Adjudicació de llocs del 28 de febrer de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Actualització Borses de Personal No Docent.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 28 de febrer de 2019 a les 13 hores.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 28 de febrer de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

CÀTEDRES 2018 SECUNDÀRIA I EOI - Resolució DOGV nomenament òrgans de selecció per al procediment selectiu

CÀTEDRES 2018 ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - Resolució DOGV nomenament òrgans de selecció per al procediment selectiu

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 28 de febrer de 2019.

Adjudicació de llocs de 26 de febrer de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 26 de febrer de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Correcció d'errades de la Resolució de 8 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es publica el llistat definitiu d'integrants de la borsa de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Matemàtiques.

Mostrant 51 - 60 de 132 resultats
Articles per pàgina 10
de 14

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport