Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
08/02/2019

En data 08/02/2019 s'ha publicat llistat de resolució de participants i lloc adjudicat en el procediment d'adjudicació de llocs de Difícil Cobertura, conforme al que disposa l'apartat 3.5 de la Resolució del 23 de gener de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació continua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. No obstant això, detectat errors en el procés informàtic d'adjudicació d'aquest llistat i una vegada esmenats els mateixos, es procedeix a publicar un nou llistat de resolució de participants i lloc adjudicat quedant anul·lat l'anterior llistat.

 

Novetats

Relació provisional d'integrants de la borsa de treball del cos de Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana.

Requisits específics i llocs oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Adjudicació de llocs del 17 de gener de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de gener de 2019 a les 13 hores.

Adjudicació de llocs per a la provisió de places d'inspectors i inspectors d'educació accidentals.

Termini de sol·licitud de destinacions via telemàtica en el concurs de trasllats del cos d'Inspectors.

Termini de sol·licitud de destinacions via telemàtica en el concurs de trasllats dels cossos de Secundària i Altres Cossos.

Termini de sol·licitud de destinacions via telemàtica en el concurs de trasllats del cos de Mestres.

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2018-2019 del cos d'Inspectors.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 17 de gener de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Mostrant 61 - 70 de 103 resultats
Articles per pàgina 10
de 11

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport