Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

 1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

   

 2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
29/10/2020

En la convocatòria de provisión de places de difícil cobertura de 29 d'octubre de 2020, que es resoldrà el 30 d'octubre, és d'aplicació el que estableix la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat (DOGV, núm 8939, de 29/10/2020).

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 17 de novembre de 2020.

Adjudicació de llocs del 12 de novembre de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 12 de novembre de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 12 de novembre de 2020.

Adjudicació de llocs del 10 de novembre de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 10 de novembre de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent"> 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext()) 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest()) 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY")) 
5	 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings()) 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings()) 
8  #set($valencia = "ca_ES") 
9   
10   
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") ) 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p> 
13	#end 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") ) 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2> 
16	#end 
17	 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") ) 
19	<div class="content entrada"> 
20		$!Entradilla.getData() 
21	</div> 
22	#end 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") ) 
24	<div class="content cuerpo"> 
25		$!Cuerpo.getData() 
26	</div> 
27	#end 
28	<div class="relatedContents"> 
29	 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0) 
31			#set($hay_enlaces = false) 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)      
33				#if($validator.isNotNull($content.getData())) 
34					#set($hay_enlaces = true) 
35				#end 
36			#end 
37			#if($hay_enlaces) 
38				<div class="links"> 
39					<h2>#language("related-links")</h2> 
40					<ul>  
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)   
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
43						  <li> 
44						  #set($url = $!content.URL.getData()) 
45						   
46						  #if($validator.isNotNull($url)) 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData())) 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData()) 
49								#else 
50									#set($target = "_blank") 
51								#end 
52								#if ($target == "_blank") 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva") 
54								#else 
55									#set($titleEnlace = "") 
56								#end 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "") 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" /> 
59								#end 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a> 
61							#else 
62								$!content.getData() 
63							#end 
64							<br/> 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span> 
66							</li>  
67						#end 
68					#end 
69					</ul> 
70				</div> 
71			#end 
72		#end 
73		 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService")) 
76		 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
78		 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece 
81		## #if (!$hasJournalArticle) 
82		## 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
84		## 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount())) 
86		##	#foreach( $group in $groups ) 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data)) 
88		##		#if ($hasJournalArticle) 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId()) 
90		##			#break 
91		##		#end 
92		##	#end				 
93		## #end 
94		## FIN 20141223 
95		## FIN 20160720 
96		#if ($hasJournalArticle) 
97			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
98			 
99			#if($validator.isNotNull($journalArticle)) 
100				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey())) 
101				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService")) 
102				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService")) 
103 
104				#if($validator.isNotNull($assetEntry)) 
105					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId())) 
106				 
107					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0) 
108					 
109						#set($hay_documentos = false) 
110						#foreach ($asset in $assetLinks)      
111							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
112							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
113								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
114							 
115								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
116									#set($hay_documentos = true) 
117									#break 
118								#end 
119							#end 
120						#end 
121						#if($hay_documentos) 
122							<div class="documents">	 
123							<h2>#language("related-documents")</h2> 
124							<ul> 
125							#foreach ($asset in $assetLinks)  
126								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
127 
128								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
129									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
130									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
131										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma")) 
132										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar") 
133										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto) 
134										 
135										#foreach($idioma in $idiomaDocumento) 
136											#set($valorIdioma = $idioma) 
137										#end 
138										 
139										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto) 
140										<li> 
141											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a> 
142										</li> 
143										#end 
144									#end 
145								#end 
146							#end 
147							</ul> 
148							</div> 
149						#end 
150					#end 
151				#end 
152			#end 
153		#end 
154		 
155	</div> 
156	 
157	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0) 
158	#set($count=0) 
159	#foreach ($content in $documentoDatos)   
160		#set($url = $!content.URLDoc.getData()) 
161		#if($validator.isNotNull($url)) 
162			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData()) 
163			 
164			#if ($url.contains("/documents/")) 
165				#set($elementsUrl = $url.split("/")) 
166				#set($pos=0) 
167				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl) 
168					#if ($elementUrl.contains("documents")) 
169						#break 
170					#else 
171						#set($pos=$pos+1) 
172					#end 
173				#end 
174				#set($pos=$pos+1) 
175				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
176				#set($pos=$pos+1) 
177				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
178        <div class="clearfix"></div> 
179				#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
180					<h2>$!content.getData()</h2> 
181				#end 
182			 
183				#if ($tipo == "listadoDocumentos") 
184					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
185					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				 
186    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet> 
187				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes") 
188				<div class="ocultarBordes"> 
189				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count) 
190					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
191					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*')) 
192					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet> 
193           #else 
194            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet> 
195           #end 
196				</div> 
197				#end 
198			#end 
199		#end 
200		#set($count=$count+1) 
201	#end 
202#end 
203 
204</div> 

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Requisits específics i llocs provisionals oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Mostrant 81 - 90 de 174 resultats
Articles per pàgina 10
de 18

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport