Visualització de contingut web

Secundària i Altres Cossos - Inscripció

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 6 de novembre a les 00:00 hores i acabarà el dia 27 de novembre de 2018 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l'entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s'estableix en la convocatòria.

Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o serveis territorials, i les oficines PROP prestaran el servei d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14:30 hores, els divendres.

Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servei d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

 • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
 • Castelló: Germans Bou, 47
 • València: Gregorio Gea, 27

Participants

Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a aquest efecte (consulteu funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2019, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.

Accés a Instància Telemàtica

Accés a instància telemàtica

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitze el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.

En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l'accés a l'aplicació, dirigisca's a la pàgina web del SAI:
http://sai.edu.gva.es

Termini finalitzat => Accés a Instància Telemàtica

Aportació de Mèrits.

Reingressats

Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2018, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

Nota:Descarregue's esta instància si no pot presentar la sol·licitud telemàtica:

Instància impresa per als participants que sol·liciten el reingrés en este procediment i les dades del qual no es troben incorporats en els sistemes informàtics.

Instància impresa per als participants que sol·liciten el reingrés en este procediment o les dades del qual no es troben incorporats en els sistemes informàtics.

Termini finalitzat => Instància impresa per als participants que sol·liciten el reingrés en este procediment i les dades del qual no es troben incorporats en els sistemes informàtics.

Aportació de Mèrits.

Participants que no poden accedir telemàticament (PERSONAL NO ACTIU)

Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2018, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

Nota:Descarregue's esta instància si no pot presentar la sol·licitud telemàtica:

Instància impresa.

Instància impresa.

Termini finalitzat => Instància impresa.

Aportació de Mèrits.

Notes

 • Podrà utilitzar-se qualsevol sobre per a l'entrega de documentació, tant sobres ordinaris com els proporcionats per les direccions territorials. El full d'aportació de mèrits anirà inclòs en la instància telemàtica.
 • Si es presenten mèrits relacionats amb els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 del barem (publicacions i premis), hauran de presentar-se en un sobre a part.
 • En cas d'utilitzar sobres ordinaris, s'hi hauran de consignar les dades següents:
  • Indicar "MÈRITS" o "PUBLICACIONS"
  • Cos a què pertany
  • Especialitat d'origen (excepte per a mestres)
  • Nom, cognoms i DNI
  • Una altra documentació. En aquest camp s'inclouran els documents relacionats amb altres aspectes diferents del barem de mèrits. Per exemple:

   • NOVA HABILITACIÓ (Si presenta els documents per a sol·licitar noves habilitacions)
   • FPA COMUNICACIÓ VALENCIÀ/ANGLÉS (si presenta els documents per a poder optar a llocs d'aquesta especialitat)
   • REQUISIT LINGÜÍSTIC (si presenta documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en altres comunitats o exigit en determinades vacants)
  • Província des de la qual participa
  • Any de la convocatòria
 • Els sobres s'entregaran en les direccions territorials corresponents.

Per als participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de serveis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal d'oposicions durant el temps de prestació de serveis per a l'Administració de la Generalitat Valenciana. Hauran d'aportar la justificació quan hagueren format part d'un tribunal d'oposicions d'una altra comunitat autònoma.