Visualització de contingut web

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Llistats provisionals

[Data Pub.: 11/07/2018]

Reclamacions

Els participants funcionaris interins disposen d'un termini de 2 dies hàbils, a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran en l'adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l'escrit hauran de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Cos a què pertany
  • Especialitat o especialitats
  • Objecte i desenrotllament de la reclamació

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d'enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l'apartat anterior.

Llistats definitius