Visualització de contingut web

PERMISOS I LLICÈNCIES DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

El Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal Docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació establix els següents:

Permisos:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals.
 • Permís per maternitat biològica.
 • Permís per adopció o acolliment de menors.
 • Permís per adopció internacional.
 • Permís per lactància.
 • Permís per paternitat.
 • Permís per interrupció de l'embaràs.
 • Permís mèdic, educatiu i assistencial.
 • Permís per malaltia greu o defunció.
 • Permís per proves selectives i exàmens.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.

D'altra banda, l'esmentat Decret 7/2008 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació:

Llicències retribuïdes:

 • Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Llicència per estudis.

Llicències sense retribució:

 • Llicència per interés particular:
 • Llicència per beques d'estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars.

Així mateix, el capítol IV establix la REDUCCIÓ DE JORNADA d'entre un terç i la mitat de la seua jornada de treball a què tindrà dret el personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació:

Reducció de jornada:

 • Reducció de jornada per raons de guarda legal d'un menor de dotze anys o familiar que requerisca especial dedicació.
 • Reducció de jornada per atenció directa de disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33%.
 • Reducció de jornada per raó malaltia llarga o crònica.
 • Reducció de jornada de docent víctima de violència sobre la dona.