Visualització de contingut web

Departament de Reprografia i Digitalització

En l'actualitat, el Depatament de Reprografia i Digitalització passa per una adaptació tecnològica als nous sistemes de captura digital que s'estan imposant en el mercat, i d'esta manera, l'Arxiu del Regne de València s'adapta novament a la utilització de les noves tecnologies en els canvis que demana la societat de la comunicació. Així, doncs, el Departament passa per un període de canvi progressiu en el sistema de captura; en este moment s'utilitzen tant el sistema analògic amb captures en microfilm com el sistema digital.

EL MICROFILM

És un sistema d'arxiu, gestió i difusió documental. La seua producció està sotmesa a un alt grau de normalització, tant en la metodologia com en els materials utilitzats, i un estricte control de productes resultants.

Pergamino real

1657, gener 12. El Pardo.

L'objectiu és obtindre una reproducció exacta del document original, representada a un grau de reducció determinat i conegut, sobre un suport fotogràfic normalitzat i la posició de la qual pot ser establida dins d'una sèrie documental. Tot això fa que cada una de les imatges tinga valor individual.
 • Microfilmació dels fons de l'Arxiu.
  Esta secció es basa en la conservació en suport fotogràfic de sals de plata, de tota la documentació, i preservar-la així de la manipulació i posterior deteriorament de fons tan valuosos.
 • Microfilmació i fotocòpies a sol·licitud d'investigadors i usuaris.
  Ací es dóna un servici a l'investigador, per a facilitar-li les tasques de transcripció i estudi dels documents; així, se'ls facilita el microfilm i les posteriors fotocòpies realitzades a partir d'aquells, ja que, pel tipus de documentació que estem tractant, és impossible realitzar la fotocòpia directament del document.

LA CAPTURA DIGITAL

En una societat cada vegada més informatitzada, la tecnologia digital proporciona un camp totalment nou per a la conservació i difusió dels fons d'un arxiu.

El suport digital és un mitjà segur de preservar la documentació històrica, així com de difondre i rebre informació; és, al mateix temps, una ferramenta que facilita l'accés a la documentació.

 • Digitalització dels fons propis de l'arxiu
  La digitalització sistemàtica dels fons permet una major rapidesa de difusió i consulta d'estos en sala o via internet i la conservació dels fons de l'Arxiu, cosa que permet preservar-los de la manipulació i posterior deteriorament.
 • Captura fotogràfica digital
  El sistema fotogràfic que s'utilitza és el digital, tant en blanc i negre (escala de grisos) com en color (RGB). Este sistema, tècnicament, és el més fiable per a la reproducció dels documents que es conserven en este arxiu, que són fonamentalment textos i dibuixos amb traços molt fins. Els treballs que es realitzen en esta secció, per la qualitat i fiabilitat de reproducció de les imatges obtingudes, es dediquen a exposicions o il·lustracions en catàlegs.
 • Creació d' arxius digitals
  En estreta col·laboració amb el laboratori de restauració, es realitza el seguiment fotogràfic de totes i cada una de les intervencions que es realitzen en eixe departament i la creació d'arxius digitals per a l'elaboració dels corresponents informes.

El servici de reprografia i digitalització se situa en la planta baixa de l'edifici, ja que el treball a realitzar de fotografia i microfilmació està relacionat amb les labors pròpies de restauració; per un altre costat, la proximitat del moll fa que la documentació que ve d'altres entitats o organismes aliens a l'ARV i que ha de ser fotografiada, després del període que ha de passar esta documentació en el moll per motius de prevenció, passa directament al departament de reproducció sense necessitat de cap manipulació addicional.