Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de  juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2017-2018

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Resolució de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Resolució de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

 
 

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIES-CENTRES) ESTAT MANUAL

DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (CENTRES) ESTAT MANUAL

CERTIFICACIÓ D'EXISTÈNCIA DE BANC DE LLIBRES DE TEXT PREVI

ACTIU

DISPONIBLE

AULES CyL - GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA 2017-2018

ACTIU DISPONIBLE

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES)

ESTAT MANUAL
CATÀLEG ACTIU DISPONIBLE
OVICE ACTIU DISPONIBLE
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES ACTIU DISPONIBLE
RECOLLIBRES ACTIU DISPONIBLE
SOL·LICITUD DE COMPRA ACTIU DISPONIBLE
COMUNICACIÓ DE NECESSITATS ACTIU DISPONIBLE
COMUNICACIÓ DE NECESSITATS - PERÍODE EXTRAORDINARI ACTIU DISPONIBLE
XEC-LLIBRE  ACTIU DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (CONCERT.-CONV.)  ACTIU DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (GENERALITAT) - A partir del 3 d'octubre ACTIU DISPONIBLE

 

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA (FACTURA-E)

Normativa estatal

 

Segons promou la Llei 25/2013 de 27 de desembre l´ús de la factura electrònica serà el generalitzat per als proveïdors en el seu tracte amb les administracions públiques, i per això utilitzaran la plataforma FACE.

 

L'article 4 de la llei 25/2013 de 27 de desembre estableix que tots els proveïdors que hagen entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

a) Societat anònimes;

b)Societat de Responsabilitat limitada;

c)Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola;

d)Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributaria;

e) UTE;

f) Agrupacions d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d' Inversions, Fons d'utilització d'actius;Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.

 

Malgrat tot, les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de factura electrònica a les factures l'import siga de fins a 5.000 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis en l'exterior de les Administracions Públiques fins que eixes factures puguen satisfer els requeriments per a la seua presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i administracions Públiques, i els serveis en l'exterior disposen dels mitjans i sistemes apropiats per a la seua recepció en els esmentats serveis.

 

Normativa de la Comunitat Valenciana

 

Segons la Disposició Addicional Segona de la LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'estableix que fins que es produisca el desplegament reglamentari al que es refereix el paràgraf tercer de l'article 4 de la llei de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, quedaran excloses de l'obligació de facturació electrònica les factures de proveïdors de béns i serveis de la Generalitat l'import de les quals no supere els 3.000 euros

Web Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

 

 

CURS 2016-2017

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.