Visor de contenido web

Qué es el CECV

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana.

Com a òrgan de consulta, ha d'intervindre preceptivament en els aspectes i els assumptes que afecten l'esmentada programació general de l'ensenyament.

Per aquesta mateixa condició de consulta, el CECV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l'Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.

La participació social efectiva es garanteix al si del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a través de la representativitat de tots els sectors afectats en la programació general de l'ensenyament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.