Homologació, Convalidació i equivalència de les formacions d'entrenadors

Normativa general publicada

  • R. D. 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius règim especial. (BOE de 8 de novembre de 2007).
  • Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE 8 de febrer de 2014).
  • R. D. 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu. (BOE d'1 d'agost de 2015).
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), en el seu capítol VIII estableix les ensenyaments esportius. Les ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar als alumnes per a l'activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa. (BOE de 4 de maig de 2006).