Visualització de contingut web

Certificacions

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Certificat de coneixements Orals de valencià.

La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció d'este certificat és una correcta comprensió i expressió oral del valencià.

Certificat de Grau Elemental de coneixements de valencià.

La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció d'este certificat és la següent:

  • Domini general de l'ús del valencià.
  • Domini pràctic del sistema lingüístic: ortografia, morfologia, sintaxi i coneixements bàsics de lèxic.

Certificat de Grau Mitjà de coneixements de valencià.

La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció d'este certificat és la següent:

  • Domini oral i escrit del valencià.
  • Coneixement de l'estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià.

Certificat de Grau Superior de coneixements de valencià.

La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció d'este certificat és la següent:

  • Domini oral i escrit del valencià.
  • Coneixements de nivell superior de lingüística.
  • Domini de l'estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià.

DOCENTS

Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

Titulació acadèmica que permet ensenyar en valencià en els nivells educatius no universitaris, sempre que es posseïsca les titulacions academicoadministratives requerides per a impartir docència en eixos nivells (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, etc.).

Diploma de Mestre de Valencià.

Titulació acadèmica que permet ensenyar valencià i en valencià en els nivells educatius no universitaris, sempre que es posseisca les titulacions academicoadministratives requerides per a impartir docència en estos nivells (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, etc.).