Novetats

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.  Projecte de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
 
2. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 
3. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de la mesa sectorial de 20 de desembre)
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
10 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
 
2. Pla d'igualtat del personal docent
 
3. Torn obert de paraula.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de desembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 
 

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari.

Eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari. 
 
A partir de les 19:00 hores es podran consultar els resultats en el següent enllaç  http://www.ceice.gva.es/sindicales/es/participacion.asp

2018-11-26-MS

Convocatòria Extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari que se celebraran el 4 de desembre de 2018.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2019-2020, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials d'Idiomes i les seues seccions.
 
3. Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2018. 
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial de Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca el procediment per a la incorporació a la borsa de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per l'ordre 12/2018 que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició. 
 
2. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent  per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
 
3. OPO 2019-2020.
 
4. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
2.OPO 2019-2020.
 
3. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
25 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 15 de juny de 2018.
 
2. OPO 2019-2020.
 
3.Resolució de ____ de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
4. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
5. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
6. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 5 de juny de 2018.
 
2. PROJECTE de DECRET .../.., de .. de .., del Consell, pel qual es determinen els requisits i s'estableix el procediment per a aprovar l'oferta integrada de formació professional en els Instituts d'Educació Secundària que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
 
3 OPO 2019/2020.
 
4.  Instruccions de ___ de _______ de 201__, de la Direcció General de Política Educativa i de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2019-2020.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 
Mostrant 1 - 10 de 141 resultats
Articles per pàgina 10
de 15