Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
17 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.
 
2. Convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el curs escolar 2017-2018.
 
3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
4 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 9 de novembre i 1 de desembre de 2017 i 9 de gener i 8 de febrer de 2018.
 
2. Esborrany de resolució de la direcció general de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les Ensenyances Artístiques Superior d'Art dramàtic, Dansa i Música.
 
3. Proposta de mesures per a seguir avançant en la millora de la qualitat de l'educació i la millora de les condicions laborals del professorat.  
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
12 d'abril de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el 19 de desembre de 2017.
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
3. Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de l'actuació complementària "Taller de reforç en l'estiu a l'ESO" contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.
 
4.Instrucció de 29 de març de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per a la sol·licitud de  diferents actuacions complementàries contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Formació de Persones Adultes durant el curs escolar 2018-2019.
 
5. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. 
 
6. Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al Cos de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny. 
 
7. Torn obert de paraula.