Visualització de contingut web

Educació plurilingüe

L'aprenentatge de llengües estrangeres és una necessitat real en la societat actual del coneixement. De fet, l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) definix les competències bàsiques, i en posteriors grups de treball de la Comissió Europea, queden delimitades en 8 competències bàsiques, i entre elles, la competència Comunicació en una llengua estrangera.
 
Les Administracions han de donar resposta a esta necessitat. És per això que la Conselleria d'Educació, recollint l'esperit europeu d'aprenentatge de llengües, regula els programes plurilingües, els quals preveuen la incorporació primerenca d'una llengua estrangera en l'etapa infantil fins a dos hores setmanals. En l'etapa d'educació primària (Orde de 30 de juny de 1998), a banda de l'assignatura d'anglès, es pot vehicular determinat temps lectiu d'altres assignatures en anglès, depenent del cicle. També per a l'etapa secundària està regulat un programa experimental plurilingüe, que permet la vehiculació de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en una llengua estrangera (anglès o francès).
 
L'objectiu d'estos programes és assolir una bona competència en les llengües oficials, així com un domini apropiat, d'almenys, una llengua estrangera.
 
Partim de la convicció que l'augment de competència lingüística dels escolars valencians és el resultat d'un tractament integrat dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i de la introducció d'una llengua estrangera. Per tant, en els programes d'ensenyament en valencià, d'immersió lingüística i d'incorporació progressiva establits en el sistema educatiu valencià, es permet l'inici de la configuració d'un sistema educatiu plurilingüe molt singular i propi de la Comunitat Valenciana.