Estades professionals per a centres i professorat

Estades professionals per a centres i professors

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), indica en els articles 102 i 103 que és responsabilitat de les Administracions Educatives garantir la formació permanent del professorat. En particular, el punt 2 de l'article 103 establix que «el Ministeri d'Educació i Ciència, en col·laboració amb les comunitats autònomes, afavorirà la mobilitat internacional dels docents, els intercanvis posat a lloc i les estades en altres països». L'article 102, en el punt 2 assenyala que els programes de formació permanent hauran de contemplar l'adequació dels coneixements encaminats a millorar la qualitat de l'ensenyança i el funcionament dels centres, i en el punt 3 de l'esmentat article, s'insta a més a les Administracions educatives a promoure la formació en llengües estrangeres de tot el professorat.

Una de les claus per a fer front als desafiaments educatius actuals és la millora de les competències professionals docents, entesa dins d'un procés continu de desenrotllament professional que requerix no sols l'actualització pedagògica, didàctica i científica sobre les matèries i àrees impartides, sinó també la comprensió de les distintes dimensions involucrades en l'educació i la seua interacció amb una societat en permanent transformació. Les estades de treball o estudi i l'observació de la pràctica educativa en altres països oferixen als docents l'oportunitat de conéixer diferents sistemes educatius i diverses fórmules d'organització i gestió dels centres, així com d'ampliar el seu repertori d'estratègies d'ensenyança i aprenentatge d'una llengua estrangera o en llengua estrangera.

Per este motiu, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en el marc de l'increment de la mobilitat dels professionals de l'educació i de l'obertura dels centres escolars cap a Europa, va iniciar en el curs 2009/2010 el programa de «Estades Professionals» dirigit a centres i professorat d'Educació Primària, Educació Secundària i Escoles Oficials d'Idiomes i que posteriorment va ser ampliat a tots els cossos docents que puguen impartir classe en alguna llengua estrangera.

Enllaços d'interés