Visualització de contingut web

Plurilingüisme

De caràcter general

 

 • DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.
 • ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres.
 • Resolució d'1 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es dicten instruccions relatives a l'aplicació del DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013.
 • REIAL DECRET 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'establixen les especialitats docents del Cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Educació Infantil i Primària

 • DECRET LLEI 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre.

 • ORDE de 30 de juny de 1998 per la qual s'estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un programa d'educació bilingüe enriquit. (Annexos II, III i V) Cronogrames
 • RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, per la qual s'establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d'educació plurilingüe que permeta fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l'educació infantil.
 • ORDE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2014-2015 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

Educació Secundària

 • ORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleriab d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat.