Visualització de contingut web

Programes d'educació bilingüe

 

Per a aconseguir un domini equilibrat de les dos llengües cooficials, el sistema educatiu s'articula en els següents programes: el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV), el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) i el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP).

Estos 3 programes tenen la seua continuïtat en l'etapa secundària en el PEV i en el PIP, a elecció voluntària.

Relació de centres que apliquen un programa bilingüe en:
Infantil Primària

 

Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV)

 
En l'etapa d'Infantil i Primària, el Programa d'Ensenyament en Valencià està pensat per a xiquets i xiquetes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianoparlants.
 
L'idioma que s'utilitza des de l'inici de l'escolarització és el valencià, amb una introducció del castellà, en el vessant oral, també des del primer moment, afavorint així que els xiquets i les xiquetes puguen anar desenvolupant un domini formal del valencià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera que es puguen assolir els objectius previstos en els decrets de currículum.
 
En l'etapa primària, i segons els resultats de les distintes avaluacions, els centres docents tenen l'opció d'anar incrementant el nombre d'àrees impartides en castellà, de manera que es puga garantir el domini equilibrat de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 
 
Els centres de les poblacions de predomini lingüístic castellà que figuren en l'article 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i que vulguen incorporar-se a un d'estos programes educatius, hauran de partir de la voluntat prèviament manifestada pels pares/mares o tutors i de les possibilitats organitzatives dels centres.
 
 

Programa d'Immersió Lingüística (PIL)

 
En l'etapa d'Infantil i Primària, el Programa d'Immersió Lingüística està pensat per a xiquets i xiquetes no valencianoparlants, o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació.
 
El programa està pensat per a que, a partir de la voluntat manifestada pels pares/mares o tutors, els i les alumnes puguen assolir una competència lingüística en la llengua que no els és habitual.
 
El Programa d'Immersió Lingüística partix del respecte a la llengua pròpia de l'alumnat. En tot moment es respecta l'expressió espontània de l'alumnat.
 
En el Programa d'Immersió Lingüística, el castellà, com a àrea i com a llengua d'instrucció, s'incorpora a partir del primer o segon cicle de Primària, segons el context sociolingüístic del centre. El castellà rep un tractament cada vegada més sistemàtic, de manera que els alumnes i les alumnes n'assolixen un domini formal.
 
 

Programa d'Incorporació Progressiva (PIP)

 
En el Programa d'Incorporació Progressiva la llengua base del programa és el castellà. Durant l'etapa Infantil, s'introduix el valencià a nivell oral, de manera que els i les alumnes entren en contacte en l'altra llengua oficial, que no els és habitual. Açò afavorirà un domini cada vegada més formal del valencià, fins que s'assolisquen els objectius previstos en el currículum per a les dos llengües oficials.
 
A partir de l'etapa Primària, el PIP suposa la introducció de l'assignatura de Valencià: Llengua i Literatura des de 1r de primària, i com a mínim, l'assignatura de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural des de 3r de primària, impartides en valencià.
 
A través d'una metodologia adequada que preveu l'ensenyament-aprenentatge de continguts curriculars a través d'una segona llengua, es garantix no sols el domini dels continguts curriculars, sinó també la competència lingüística en la segona llengua.