Presentació

Presentació

Les escoles de música i dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglada aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música o la dansa. 

Les escoles de música i dansa disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. 

Els ensenyaments en estes escoles es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental. Esta formació pràctica podrà referir-se als instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna.
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Pràctica de la dansa.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral.

Novetats

instrucciones sobre el procedimiento previsto en la Orden 35/2017, de 10 de agosto,

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst en l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 35/2018, de 22 de agosto

Catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances

ORDRE 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances.

Convocatoria subvenciones 2018

Convocatòria subvencions 2018

Accés a les convocatòries:

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'amplia el segon termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, convocades per Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

 

 

Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

 

 

 

 

 

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant correu electrònic:generalitat_en_red@gva.es

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic: sere@gva.es

 


Nova secció de documentació

Nova secció.