Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Accés a la Universitat des de Cicles Formatius de grau superior. Normativa.

  • Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre per la que es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguen en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents.

 

  • Reial Decret 558/2010 de 7 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

 

 

  • Orde EDU/1434/2009 de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial Decreto de 14 de novembre.

 

 

  • Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés a les ensenyances universitàries oficials de grau y els procediments d'admisió a les universitats públiques espanyoles.