Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS (LOE)

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA (LOE)

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehiclesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Conductor de camió T.I.R. (Transport Internacional). Conductor de camió de mercaderies perilloses. Conductor de camió amb remolc i/o de tractocamió. Conductor de cisternes. Conductor de vehicle frigorífic. Conductor de portavehícles. Conductor de formigonera. Conductor de vehicle basculant. Conductor de vehicles autobolquet (Dumper). Conductor de vehicles grua d'auxili en carretera. Conductor de vehicles especials. Conductor de vehicles de transport d'animals vius. Conductor de vehicles destinats a transport de viatgers per carretera. Conductor d'autobús urbà. Conductor d'autobús interurbà. Conductor d'autobús internacional. Conductor d'autobús escolar. Conductor de taxi. Conductor professional d'automòbil. Conductor professional de vehicle de transport de passatgers de fins a nou places. Conductor de furgoneta fins a 3.500 quilos. L'activitat professional de conducció està sotmesa a regulació per l'Administració competent.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Manteniment bàsic de vehicles.

Conducció inicial.

Entorn normatiu, econòmic i social del transport.

Anglés.

Operacions d'emmagatzematge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.


Segon curs:

Servici de transport de mercaderies.

Servici de transport de viatgers.

Conducció racional.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.