Visualització de contingut web

Formació per a direccions de centres escolars

La funció directiva és fonamental per a orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s'articulen en el centre. Els Equips directius són les persones idònies per a actuar i motivar a la participació en estos processos organitzatius i poden condicionar l'èxit en l'organització escolar. Una direcció competent és un factor important d'eficàcia escolar.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, modifica l'apartat 1 de l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i estableix com a requisit per a poder participar en el concurs de mèrits per a l'accés a la funció directiva en els centres docents públics estar en possessió del certificat acreditatiu d'haver superat un curs de formació sobre el desenvolupament d'aquesta funció.

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i un curs d'actualització de competències directives, establits per l'article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre.