Visualització de contingut web

Servici

Legislació

CEFIRE: creació, estructura i funcionament

Formació permanent del professorat i disseny, reconeixement i registre d'activitats formatives

Contacte i horari

Avda. Campanar, 32
Escala 1, 2n pis, porta C
CP 46015 València
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Generalitat Valenciana

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14:30 h.

Derechos de Autor

© Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

Es permet la reproducció total o parcial de la documentació existent en este domini web, sempre que:
  • Es faça referència a l'origen.
  • No tinga cap contraprestació, ja que la documentació del present web es d'ús públic.

Cal recordar: que la informació de tot lloc web es susceptible de ser manipulada i per tant, es consideren documents oficials i informacions oficials aquells/es que apareixen publicats en forma i contingut pels sistemes designats a tal fi (DOGV, BOE...).