Visualització de contingut web

Carta de Compromisos

Carta de compromisos amb el ciutadà

Des de la Generalitat Valenciana entenem i defensem que una atenció de qualitat és la millor manera d'atendre i respondre les necessitats dels nostres ciutadans.

A la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per seguir en aquesta línia s'ha elaborat aquesta carta que pretén ser un instrument d'informació als valencians, dels serveis que prestem des de la Inspecció d'Educació i sobretot dels compromisos de qualitat que assumim al prestar-los.

Secretari Autonòmic d'Educació

Inspecció General d'Educació

La Inspecció General d'Educació és una unitat dependent de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació que, per mandat constitucional, exerceix la inspecció del sistema educatiu per tal d'assegurar:

 1. El compliment de les lleis.
 2. La garantia dels drets i l'observança dels deures de quants participen en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 3. La millora del sistema educatiu, la qualitat i equitat de l'ensenyament.

Compromisos de Qualitat amb Centres i usuaris

 1. Informar els centres sobre el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana.
 2. Potenciar la relació dels inspectors amb els centres, visitant-los almenys una vegada al trimestre.
 3. Continuar amb el sistema de guàrdies per poder atendre de forma immediata les consultes que personalment o via telefònica puguen plantejar-se a la Inspecció d'Educació pels usuaris.
 4. Afavorir l'actualització contínua dels inspectors sobre la normativa en matèria d'educació per assessorar correctament als Centres i la resta de la Comunitat Educativa.
 5. Passar anualment enquestes de satisfacció als Equips Directius, Cefires i responsables de l'administració educativa.

Compromisos de Qualitat amb la Inspecció d'Educació

 1. Fomentar la realització de visites als centres a través d'un Pla de visites de la inspecció.
 2. Mantenir, almenys un cop l'any, reunions generals informatives amb els Equips Directius dels centres.
 3. Planificar l'activitat a través del Pla Setmanal.
 4. Coordinar el registre de guàrdies a la seu de la Inspecció Educativa.
 5. Establir el nombre de reunions de coordinació de circumscripció i d'àrees específiques.
 6. Establir ponències formatives davant les novetats normatives.
 7. Analitzar els resultats obtinguts en els qüestionaris de satisfacció emesos per sectors de la Comunitat Educativa.
 8. Realitzar enquestes d'autoavaluació escalada sobre les funcions i l'organització de la Inspecció d'Educació.
 9. Dur a terme enquestes de satisfacció de la Inspecció Educativa realitzades anualment.

Base legal

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'establix la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana