Visualització de contingut web

Practicum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'ESO, batxillerat, FP i ensenyaments d'Idiomes

Per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats per la LOE, cal estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament.

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació, estableix en el seu preàmbul la necessitat revisar el model de formació inicial per a adequar-lo a l'entorn europeu. Així mateix, ha de garantir, a més d'una adequada preparació científica, una formació pedagògica i didàctica.

El Consell de ministres va aprovar el 14 de desembre del 2007 les condicions d'accés als cossos de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que disposa la LOE.

Així doncs, s'acorda que és necessari ser graduat universitari i cursar un màster oficial específic d'una durada de 60 crèdits, dels quals 16 han de correspondre al Prácticum en l'especialització, incloent-hi el treball de fi de màster.