Visualització de contingut web

Inspectors 2016 - Admesos i Exclosos

1. Llistats provisionals d'aspirants admesos i exclosos

[Data Pub. 01/06/2016]

Consulta per DNI

La consulta per DNI no reflectix l'acreditació del coneixement dels idiomes oficials.

Reclamacions

Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 2 al 13 de juny de 2016, ambdós inclosos), comptats a partir del següent al de la publicació d'esta resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Així mateix aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.

Les reclamacions es dirigiran a la Direcció General de Centres i Personal Docent, i es presentaran per qualsevol de les formes previstes en l'apartat 3.3 de l'orde de convocatòria (preferentment en les Direccions Territorials d'Educació).

Notes

  1. La comprovació de l'esmena d'errors haurà de realitzar-se per la consulta per DNI, les dades de la qual s'actualitzaran diàriament. Els llistats inicials no seran actualitzats i per tant, no reflectiran les modificacions realitzades després de la seua publicació. La consulta per DNI no reflectix l'acreditació del coneixement dels idiomes oficials.
  2. Els aspirants exclosos provisionalment per Resolució de 27 de maig de 2016 i que no estiguen exempts de les proves prèvies d'idiomes, hauran d'acudir el dia i hora de la convocatòria per a realitzar les dites proves, el resultat de les quals quedarà condicionat a l'esmena, en temps i forma, de la causa que va motivar la seua exclusió.
  3. Els aspirants que no apareguen ni admesos ni exclosos en l'esmentada Resolució ni en la consulta en web, podran realitzar les proves prèvies d'idiomes en el cas que no estiguen exempts, sempre que acudisquen a la prova amb el resguard de la seua instància, quedant el resultat condicionat a la comprovació del compliment dels requisits.

Llistats definitius d'aspirants admesos i exclosos

[Data Pub. 26/10/2016]