Llistat d’aspirants seleccionats

Llistat d’aspirants seleccionats

Nota informativa: Els llistats d'aspirants seleccionats es troben també publicats en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport corresponents. En el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a esta publicació, els aspirants que hagen resultat seleccionats hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l'Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.

Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l'examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
Data de publicació: 22/07/2014