Visualització de contingut web

renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Publicació en el DOGV

Aspirants

Els possibles aspirants a la renovació figuren en l'annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

Model d'instància

Els que opten a continuar en l'exercici del càrrec, hauran d'omplir una instància de sol·licitud de renovació i d'avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d'esta resolució.

Presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de La Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre a què s'opta (annex IV) o bé en els llocs i forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Altres documents