Visualització de contingut web

Concurs de Directors - Convocatòria

Publicació en el DOCV

Annexos

Model d'instància

Els aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d'esta resolució, en la que podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).

Presentació d'instàncies

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre a què s'opta (annex VIII), o bé en els llocs i forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud i la documentació que l'acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada.