CATEDRÀTICS 2009 SECUNDÀRIA I E.O.I - CONVOCATÒRIA

CATEDRÀTICS 2009 SECUNDÀRIA I E.O.I - CONVOCATÒRIA

Publicació en el DOCV

Presentació d'instàncies

El termini de presentació de sol·licituds, així com de la documentació acreditativa dels mèrits, és des del 12 de gener de 2010 fins al 12 de febrer de 2010, ambdós inclosos.

Model d'instància

Tercera. Sol.licituds Base Tercera. Sol.licituds:
''3.1. Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria han de presentar una instància, d'acord amb el model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es).''

Revocació

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es revoca la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, que aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació.