Visualització de contingut web

Cos de Mestres

Presentació de Documentació

La presentació de la sol·licitud i de la documentació podrà realitzar-se des del l'endemà de la publicació de la presente resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018, tant per a funcionaris de carrera al servei de la Generalitat de la Comunitat Valenciana com d'altres administracions educatives.

No obstant això, els funcionaris o funcionàries que hagen participat en el procediment de provisió previst en la base segona o tercera d'aquesta resolució, en els quals concórreguen totes les causes socials al·legades l'any anterior, si volen participar subsidiàriament en aquest procediment de comissió de servei per causes socials, no hauran de presentar el model de sol·licitud ni la documentació acreditativa d'aquestes.

L'anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball mitjançant comissió de serveis per causes socials per al funcionariat de carrera dependent d'altres administracions educatives, en situació de servei actiu o d'excedència per cura de familiars, haurà de presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV fins al 11 maig de 2018.

Inscripció

Els funcionaris que vulguen acollir-se a l'opció de comissió de serveis regulada en les bases segona i tercera de la convocatòria, hauran de formular des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018 una sol·licitud telemàtica a través de la plataforma OVIDOC:

plataforma OVIDOC

plataforma OVIDOC

Termini finalitzat => plataforma OVIDOC