Visualització de contingut web

Cos de Secundària i Altres Cossos

Convocatòria

Presentació de Documentació

La presentació de la sol·licitud i de la documentació podrà realitzar-se des del l'endemà de la publicació de la presente resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018, tant per a funcionaris de carrera al servei de la Generalitat de la Comunitat Valenciana com d'altres administracions educatives.

No obstant això, els funcionaris o funcionàries que hagen participat en el procediment de provisió previst en la base segona o tercera d'aquesta resolució, en els quals concórreguen totes les causes socials al·legades l'any anterior, si desitjaren participar subsidiàriament en aquest procediment de comissió de servei per causes socials, no hauran de presentar model de sol·licitud ni documentació acreditativa d'aquestes.

L'anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball per mitjà de comissió de serveis per al funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d'excedència per atenció de familiars dependents d'altres administracions educatives haurà de presentar des del dia següent a la publicació de la present resolució al DOGV fins al 11 de maig de 2018.

Inscripció

Els funcionaris que vulguen acollir-se a l'opció de comissió de serveis regulada en les bases segona i tercera de la convocatòria, hauran de formular des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018 una sol·licitud telemàtica a través de la plataforma OVIDOC:

plataforma OVIDOC

plataforma OVIDOC

Termini finalitzat => plataforma OVIDOC