Visualització de contingut web

AVISOS

Data Avís
31/07/2018

Detectada errada en l'adjudicació publicada, es procedeix a esmenar-la. Els errors detectats es corresponen amb llocs de conservatoris superiors de música i la publicació de noves llistes referents a altres cossos o col·lectius es deu a les resultes que puguen quedar d'aquests llocs.

Demà, 1 d'agost, es publicaran novament en la web els llistats una vegada corregits.

30/07/2018

El professorat de secundària de religió catòlica, a l'inici del curs escolar, haurà de continuar en els mateixos centres a què ha assistit durant el curs 2017/2018, havent de romandre en ells fins que signe la corresponent addenda per al curs 2018/2019, la qual cosa està condicionada a la possible modificació de la plantilla de secundària de Religió Catòlica que es puga produir per aplicar la mesura cautelar de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

27/07/2018

S'amplia el termini de petició telemàtica fins a les 18:00 hores del dia 28 de juliol de 2018.

06/06/2018

ADDENDA a la Resolució de CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE PLACES afectades en la inspecció d'educació de València. Com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes, en l'acte previst per al 06/06/2018, s'adjudicarà únicament una plaça afectada per a la inspecció d'educació de València, quedant pendent d'adjudicació altra plaça.

11/06/2018

NOU AVÍS:
Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l'enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l'accés a la fase de pagament) des de les 12:00 hores del dia 11/06/2018 fins a les 23:59 hores del dia 21/06/2018.

25/06/2018

AVÍS:
Per raons tècniques d'infraestructures, els llocs d'actuació del procés selectiu del cos de Mestres 2018 Especialitat Anglés, seran els següents:

  • IES Jordi de Sant Jordi: seu dels tribunals V1, V2,V3, V4, V5
  • IES La Font de San Lluís: seu dels tribunals V6,V7,V8,V9,V10
01/02/2017

Es comunica als opositors que se suspenen les intervencions per força major fins a nova convocatòria. Aquesta suspensió s'aplica a partir del dia de la data, afectant les convocatòries dels dies 2 i 3 de febrer.

07/02/2017

Una vegada consultat amb el Servei d'Informàtica d'aquesta Conselleria, les incidències detectades divendres passat 3 de febrer en relació amb la petició telemàtica de llocs de difícil cobertura, se suspén l'acte d'adjudicació previst per a hui dimarts 7 de febrer de 2017. La pròxima convocatòria de llocs de difícil cobertura està prevista per al 10 de febrer de 2017.

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
30/10/2018

A causa de la festivitat del dia 1 de novembre, no hi haurà convocatòria d'Adjudicació Contínua per al citat dia, no obstant això, es convoca per a el pròxim dia 31 d'octubre l'Adjudicació de llocs de Difícil Cobertura amb els llocs que han quedat per adjudicar en el procediment d'Adjudicació Contínua del dia 30 d'octubre.

 

Novetats

Mostrant 1 - 10 de 59 resultats
Articles per pàgina 10
de 6

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport