Visualització de contingut web

AVISOS

Data Avís
31/07/2018

Detectada errada en l'adjudicació publicada, es procedeix a esmenar-la. Els errors detectats es corresponen amb llocs de conservatoris superiors de música i la publicació de noves llistes referents a altres cossos o col·lectius es deu a les resultes que puguen quedar d'aquests llocs.

Demà, 1 d'agost, es publicaran novament en la web els llistats una vegada corregits.

30/07/2018

El professorat de secundària de religió catòlica, a l'inici del curs escolar, haurà de continuar en els mateixos centres a què ha assistit durant el curs 2017/2018, havent de romandre en ells fins que signe la corresponent addenda per al curs 2018/2019, la qual cosa està condicionada a la possible modificació de la plantilla de secundària de Religió Catòlica que es puga produir per aplicar la mesura cautelar de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

27/07/2018

S'amplia el termini de petició telemàtica fins a les 18:00 hores del dia 28 de juliol de 2018.

06/06/2018

ADDENDA a la Resolució de CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE PLACES afectades en la inspecció d'educació de València. Com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes, en l'acte previst per al 06/06/2018, s'adjudicarà únicament una plaça afectada per a la inspecció d'educació de València, quedant pendent d'adjudicació altra plaça.

11/06/2018

NOU AVÍS:
Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l'enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l'accés a la fase de pagament) des de les 12:00 hores del dia 11/06/2018 fins a les 23:59 hores del dia 21/06/2018.

25/06/2018

AVÍS:
Per raons tècniques d'infraestructures, els llocs d'actuació del procés selectiu del cos de Mestres 2018 Especialitat Anglés, seran els següents:

  • IES Jordi de Sant Jordi: seu dels tribunals V1, V2,V3, V4, V5
  • IES La Font de San Lluís: seu dels tribunals V6,V7,V8,V9,V10
01/02/2017

Es comunica als opositors que se suspenen les intervencions per força major fins a nova convocatòria. Aquesta suspensió s'aplica a partir del dia de la data, afectant les convocatòries dels dies 2 i 3 de febrer.

07/02/2017

Una vegada consultat amb el Servei d'Informàtica d'aquesta Conselleria, les incidències detectades divendres passat 3 de febrer en relació amb la petició telemàtica de llocs de difícil cobertura, se suspén l'acte d'adjudicació previst per a hui dimarts 7 de febrer de 2017. La pròxima convocatòria de llocs de difícil cobertura està prevista per al 10 de febrer de 2017.

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
30/10/2018

A causa de la festivitat del dia 1 de novembre, no hi haurà convocatòria d'Adjudicació Contínua per al citat dia, no obstant això, es convoca per a el pròxim dia 31 d'octubre l'Adjudicació de llocs de Difícil Cobertura amb els llocs que han quedat per adjudicar en el procediment d'Adjudicació Contínua del dia 30 d'octubre.

 

Novetats

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2018-2019 del cos d'Inspectors.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 17 de gener de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2018-2019 del cos de Secundària i Altres Cossos.

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2018-2019 del cos de Mestres.

Llistes definitives del procediment de renovació i determinació dels criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 17 de gener de 2019.

Adjudicació de llocs del 15 de gener de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Accés i instruccions per al personal docent que desitge presentar-se voluntari per a formar part dels tribunals de les proves d'accés a la universitat (PAU).

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 15 de gener de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Adjudicació de llocs per a la provisió de places d'inspectors i inspectors d'educació accidentals.

Mostrant 11 - 20 de 59 resultats
Articles per pàgina 10
de 6

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport