Llistat definitiu de puntuacions

Nota informativa: Les actes originals de puntuacions definitives de cada tribunal es troben publicades en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport corresponents. Contra estes puntuacions definitives, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en els taulers d'anuncis, d'acord amb el que preveu els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Sense perjuí que els errors materials, de fet o aritmètics que pogueren advertir-se puguen esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat, de conformitat amb allò que disposa l'article 105.2 de l'Esmentada Llei.
Data de publicació: 16/07/2014