Nou llistat d’aspirants seleccionats

Nou llistat d’aspirants seleccionats

Nota informativa: Una vegada revisada la documentació presentada pels aspirants seleccionats i comprovat que alguns dels mateixos no complixen amb algun dels requisits establits en la convocatòria, s'ha procedit a l'exclusió de dits aspirants de la llista, incloent-hi als que correspon resultar seleccionats per estricte orde de puntuació de la baremació definitiva de mèrits. Els nous llistats de les especilitats afectades es troben també publicats en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport corresponents. En el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a esta publicació, únicament els aspirants que hagen resultat seleccionats en esta reordenació hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l'Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.

Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l'examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
Data de publicació: 17/12/2014