Preguntes freqüents

Qui es pot presentar?

D'acord amb l'Orde, els/les aspirants que pertanguen al cos de professors d'Ensenyança Secundària per a accedir al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i aquells/aquelles que pertanguen al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes per a accedir al cos de catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.


A més, han d'acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del que s'aspira i ser titular de l'especialitat o especialitats que es convoquen.

Quin és el sistema d'accés?

El sistema d'accés a càtedres, com ve marcat en la LOE, és un concurs de mèrits, els quals es valoraran en relació a les puntuacions que vénen indicades en el barem (Annex I).

Quin és el període per a poder entregar la sol·licitud de participació?

Des del 12 de gener fins al 12 de febrer del 2010, ambdós inclusivament.

Hi ha algun model que ajude a auto baremar-se?

Junt amb la sol·licitud de participació cal aportar full de baremació de mèrits, conforme al model inclòs en l'annex VI. En l'opció de "Descàrrega Autobaremació i documents" es troba el dit model d'autobaremació a este efecte. Hi ha la possibilitat d'utilitzar el document automàtic que ajuda a calcular la baremació del participant o utilitzar el model normal.

On puc obtindre la sol·licitud de participació?

La instància de sol·licitud serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es), així com l'annex VI (Full de baremació de mèrits i de sol·licitud d'avaluació positiva de l'activitat docent). Esta sol·licitud consistix en joc de tres còpies impreses a través d'internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat. Quan s'opte per més d'una especialitat, s'ompliran tantes sol·licituds com nombre d'especialitats per les que es desitge participar. (També es pot obtindre en l'enllaç des de l'opció "Descàrrega autobaremació i documents").

Hi ha la possibilitat de realitzar la presentació via telemàtica?

Els aspirants que disposen de DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica de l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, podran formular la sol·licitud i realitzar l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web http://www.edu.gva.es. En este cas no serà necessària la presentació de sol·licitud en cap registre. (També es pot obtindre l'enllaç des de l'opció "Descàrrega autobaremació i documents").

Quina documentació s'ha d'aportar?

 • Instància de sol·licitud
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, document semblant del país d'origen o passaport vigent i, si és el cas, document d'identificació d'estranger (NIE).
 • La documentació acreditativa dels mèrits.
 • Full de baremació de mèrits i de sol·licitud d'avaluació positiva de l'activitat docent degudament omplida conforme a l'annex VI. (Es pot obtindre des de l'opció "Descàrrega autobaremació i documents").

En què consisteix l'avaluació positiva de l'activitat docent?

L'avaluació de l'activitat docents és una petició voluntària realitzada pel/l'aspirant on la inspecció educativa avaluarà sobre les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball i la participació en el funcionament del centre. Esta avaluació, realitzada per un/a inspector/a amb la formació i experiència necessària, serà positiva quan sobre el total de puntuació dels indicadors d'avaluació s'haja obtingut almenys un 50 i repercutirà en el resultat de la baremació amb un màxim de 2 punts.

La sol·licitud de l'avaluació, inclosa en l'annex VI, s'ha d'entregar junt amb la documentació aportada (Es pot obtindre des de l'opció "Descàrrega autobaremació i documents") i es pot renunciar abans del procés d'avaluació per mitjà d'un escrit al Servici d'Inspecció Educativa de la Direcció Territorial corresponent.

Com es desempata?

D'acord amb el RD 276/2007 i l'orde de la convocatòria els desempats es resoldran de la manera següent:

 • Atenent a la major puntuació dels apartats segons l'orde que apareix en el barem (Annex I) de la convocatòria, és a dir, atenent a la major puntuació obtinguda segons l'orde següent:
  • Apartat 1.1 (Antiguitat).
  • Apartat 1.2 (Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si és el cas, l'avaluació positiva de la funció docent realitzada per la Inspecció educativa).
  • Apartat 2.1 (Per cada curs de formació i perfeccionament rebut que verse sobre aspectes científics o didàctics convocat per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions educatives, així com els convocats per les universitats).
  • Apartat 2.2 (Per cada congrés, jornada i/o curs de formació i perfeccionament impartit que verse sobre els aspectes científics o didàctics corresponents a l'especialitat per la qual s'opta, convocat per les administracions educatives i/o universitats).
  • Apartat 3.1 (Mèrits acadèmics).
  • Apartat 3.2 (Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics).

No confondre els blocs I (Treball desenrotllat), II (Cursos de formació i perfeccionament superats) i III (Mèrits acadèmics i altres mèrits) amb els apartats descrits en el punt anterior.

 • Atenent a la major puntuació dels subapartats segons l'orde que apareix en el barem (Annex I) de la convocatòria, és a dir, atenent a la major puntuació obtinguda segons l'orde següent:
  • Subapartat 1.2.1 (Quan s'haja realitzat avaluació voluntària del professorat i sempre que siga positiva).
  • Subapartat 1.2.2 (Per cada any com director/a en centres públics docents o d'un servici educatiu).
  • Subapartat 1.2.3 (Per cada any com vicedirector/a, secretari/a, vicesecretari/a i cap d'estudis i assimilats en centres públics docents).
  • Subapartat 1.2.4 (Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics docents).
  • Subapartat 1.2.5 (Per cada any com a cap de seminari, departament o divisió de centres Públics d'Ensenyança Secundària, Batxillerat, Adults, Formació Professional, Artística i Idiomes, o com assessor /a de Formació Permanent).
  • Subapartat 1.2.6 (Per cada any com a membres electes, com a representants del professorat en el Consell Escolar del centre).
  • Subapartat 2.1.1 (de duració no inferior a trenta hores).
  • Subapartat 2.1.2 (de duració no inferior a cent hores).
  • Subapartat 2.2.1 (Per cada curs de duració no inferior a vint hores).
  • Subapartat 2.2.2 (Per cada congrés).
  • Subapartat 2.2.3 (Per cada jornada).
 • Major puntuació en el procediment selectiu d'ingrés en el cos i especialitat des del que es concursa i, de persistir l'empat, nombre més gran d'anys de servici com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del que es concursa.

On apareixeran els resultats de la baremació? És possible la reclamació?

Els tribunals faran públiques en el tauler d'anuncis dels llocs d'actuació dels mateixos i en pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es) les puntuacions provisionals obtingudes pels aspirants en els distints apartats i subapartats del barem. Contra estes puntuacions podran presentar-se reclamacions en el termini de set dies hàbils, per mitjà d'un escrit dirigit al president del tribunal.

On es poden compulsar els documents que s'acompanyen a la instància?

A més dels llocs que fixa la convocatòria en el punt 3.4 per a presentar les sol·licituds, també es podran compulsar en els centres educatius on presten servici els aspirants.