Visualització de contingut web

Mestres 2018 - Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

1. Valencià

[Data Pub. 15/05/2018]

Prova nivell C1 valencià
Dia: 19 de maig de 2018 a les 09:00 hores,
Lloc: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Escola d'Enginyeria Informàtica, Edifici 1G
              Camí de Vera, s/n, de València

IMPORTANT:

 

  • Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, i el 19 de maig de 2018 hagen obtingut i se'ls haja expedit el certificat de nivell C1 de valencià, d'acord amb el que preveu l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, i l'Ordre 7/2017, de 2 de març, ambdues de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-se el dia, a l'hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior, davant del tribunal, amb l'original i una còpia de l'esmentat certificat.
  • AVÍS: Aquelles persones aspirants que no figuren en el llistat provisional d'admesos i que hagen sol·licitat la inscripció en el procés selectiu, podran presentar-se a la prova de coneixements de valencià nivell C1 del dia 19 de maig de 2018 sempre que presente el justificant del pagament de les taxes (base 7.1.2.2.a De la Convocatòria).

[Data Pub. 18/05/2018]

[Data Pub. 08/06/2016]

[Data Pub. 21/06/2016]

-->