Visualització de contingut web

Formació Profesional 2017 (Ingrés) - Proves d'Idiomes

Proves d'idiomes

1. Valencià

[Data Pub. 25/05/2016]

Prova nivell C1 valencià
Dia: 1 de juny de 2017 a les 16:30 hores,
Lloc: IES Conselleria
Carrer Monestir de Poblet, s/n, de València

Prova Certificat Capacitació en Valencià
Dia: 13 de juny de 2017 a les 17:00 hores,
Lloc: IES Font de Sant Lluís
Avinguda Germans Maristes, núm. 25, de València.

IMPORTANT:

  • Als que s'haja expedit el Certificat de Capacitació en Valencià entre el 2 de maig i el 13 de juny hauran de presentar-se el dia, a l'hora i en el lloc assenyalats davant del tribunal, amb l'original i una còpia del citat certificat. També hauran de presentar-se en la dita data les persones aspirants que hagen superat la prova del Certificat de Capacitació en Valencià convocada el 6 de maig de 2017 pel Servei de Formació del Professorat.
  • Els que van al·legar estar en possessió del certificat de nivell C1 de valencià i no el tinguen registrat en Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, hauran d'acudir a la prova del Certificat de Capacitació en Valencià amb l'original i una còpia del dit certificat del C1 de valencià.
RESULTATS PROVA NIVELL C1 VALENCIÀ:

 

[Data Pub. 08/06/2017]

RESULTATS PROVA CERTIFICAT CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ:

[Data Pub. 16/06/2017]

[Data Pub. 21/06/2016]

Si NO TENS el nivell C1 de valencià (o superior), certificat per la JQCV, per les EOI autoritzades per a impartir aquests ensenyaments o per les UNIVERSITATS de la Comunitat Valenciana en data 26 de maig de 2016, has de fer la prova el dia 14 de juny de 2016, a les 16.00 hores.

 

Només si disposes d'una ACREDITACIÓ EQUIVALENT al nivell C1 de coneixements de valencià (cap de les anteriors), necessàriament has de presentar-la el dia 14 de juny, a les 16.00 hores, en la prova selectiva realitzada a aquest efecte, i si no ho és, hauràs de fer la prova.

AVÍS: Si no estàs en les llistes provisionals d'admesos i has de fer la prova prèvia d'idiomes, acudix a l'examen amb el justificant del pagament de taxes (model 046).