Competició Intermunicipal Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Competició Intermunicipal Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en l'article 49.1.28 que l'esport és competència exclusiva de la Generalitat.

Per la seua banda, l'article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, atribuïx a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la competència en matèria d'esport.

 

De conformitat amb la Llei 2/2011, de la Generalitat, de 22 de març, de la Generalitat , de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, incumbix a esta l'ordenació, programació i planificació de l'activitat esportiva en la nostra comunitat, per mitjà del foment i la promoció de la pràctica esportiva.

L'article 5.1 de l'Esmentada Llei 2/2011, estable que la Generalitat ostenta totes les competències que en matèria d'esport li atribuïx l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i exercix les funcions de coordinació i cooperació amb altres administracions públiques, trobant-se entre les seues funcions, la gestió de la política esportiva de la Generalitat i la promoció i organització de l'esport escolar, conjuntament amb les entitats i organismes públics que tenen competència en este camp.

A este efecte es publica anualment la convocatòria dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i aproven les bases per les quals es regulen, en les que els Ajuntaments són els organitzadors de les seues respectives fases municipals i intermunicipals.

A més, el Pla Integral per a l'Activitat Física i l'Esport establix entre els seus objectius generals incrementar notablement el nostre nivell de pràctica esportiva i generalitzar l'esport en l'edat escolar. Així mateix figuren entre els seus objectius específics per a l'edat escolar: promoure la concepció de l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida saludable.

 

A fi de promocionar esta àrea esportiva de promoció de l'activitat física i l'esport a través de les competicions intermunicipals en els ajuntaments de la nostra Comunitat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la direcció general d'Esport, a la que s'atribuïxen les funcions de promocionar i organitzar l'esport en edat escolar, té la intenció d'instrumentar un règim d'ajudes que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.

 

Ajuda a entitats locals que organitzen competició intermunicipal.