Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
20 de setembre de 2018.
Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 17 de maig de 2018.

2.Proposta de Resolució conjunta de XX de XX de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.

3. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

4. Projecte d'ORDRE  xx/ 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació en la Comunitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.

 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
13 de setembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions realitzades el 12 d'abril i el 4 de maig de 2018.

2. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

3. Resolució de _ _ d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats del personal funcionari docent del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

4. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.

 
 

Avís El període de presentació de la documentació i alta en nòmina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

AVÍS

El període de presentació de la documentació i alta en nòmina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

 

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Enllaç

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València

 

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València

Enllaç

 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
19 de juliol de 2018.

Temes a tractar:

1. Proposta d'Ordre per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s'estableix la composició per unitats.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.


 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada l'1 de març de 2018.
 
2. Proposta de resolució de xx de juliol de  2018, de la Direcció de l'Institut  Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen Ensenyances Artístiques Superiors.
 
3. Proposta de resolució de xx de juny de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.
 
 
4. Proposta de resolució xx de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2018-2019.
 
5. Proposta de resolució de xx de xxxx de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.
 
6. Proposta d'instruccions de xx de xxxx de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
 
7. Projecte de decret xxx/2018, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat
 
8. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

21 de juny de 2018.

 

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la reunions celebrades els dies 11 de gener, 15 de febrer, 15 de març  i 22 de març de 2018.

 

2. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny..

 

3. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.

 

4. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

5. Proposta de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

 

6. Torn obert de paraula.

 

Anar a convocatòria

 

Una vegada firmada la convocatòria, es va afegir el següent punt a l'orde del dia: «INSTRUCCIONS DE LES DIRECCIONS GENERALS DE CENTRES I PERSONAL DOCENT I DE POLÍTICA EDUCATIVA PER LES QUALS ES DETERMINA EL PROTOCOL DE COORDINACIÓ PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT INTERCENTRES DE MESTRES DE LA GVA ADSCRITS A CENTRES PÚBLICS DE LA GVA QUE REALITZEN FUNCIONS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS D'FPA DE TITULARITAT MUNICIPAL Curs acadèmic 2018-2019»

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
 
2. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.
 
3. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019.
 
4. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
5 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolucions per les quals es convoquen procediments d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents, per al curs 18/19
 
2. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.
 
3. Proposta de Resolució de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2018-2019.
 
 
Mostrant 1 - 10 de 131 resultats
Articles per pàgina 10
de 14