Portada política lingüística

PRESENTACIÓ

La Subdirecció General de Política Lingüística depén de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Li corresponen les funcions relatives a la política lingüística, que són la promoció i el foment de l'ús del valencià, la direcció de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, encarregada d'organitzar la realització de les proves corresponents i de gestionar l'expedició dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià, a més de l'assessorament lingüístic.