Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial de Educación


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

12 abril 2017

Temes a tractar

 • Projecte Decret que establix l'estructura organitzativa del procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no formal.
 • Projecte Decret que aprova el ROF dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.


Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 abril 2017


Temes a tractar

 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, ESO, FP, ERE, i FPA, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en cossos d'ESO, EOIs, FP, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, curs 2017/2018.
 • Proposta Resolució adjudicació de destinació provisional, per a funcionariat dels cossos de mestres, catedràtics, ESO, EOIs, FP, Música i AE, Arts Plàstiques i Disseny, que siga personal suprimit o desplaçat, curs 2017/2018.


Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
23 març 2017


Temes a tractar
 

 • Proposta Resolució que regula elaboració del PAM i s'establix el procediment dotació professorat per a la seua aplicació
 • Informació sobre acord de la comissió general de formació per a l'ocupació de les administracions públiques per a la gestió fons de formació 2017
 • Resolució que aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i ensenyaments d'idiomes convocat per ordre de 22 desembre 2009
 •  

Anar a convocatòria.