Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
25 maig 2017


Temes a tractar

  • Publicació de la relació de mòduls de cicles formatius amb dedicació susceptible de desdoblament, curs 2017-2018
  • Calendari escolar curs 2017-2018


Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial d'Educació


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

18 maig 2017

Temes a tractar

  • Signatura Pacte Acció Sindical
  • Instruccions per a la sol.licitud de pròrroga dels destins obtinguts per comissió de serveis en llocs específics


Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
27 abril 2017


Temes a tractar
 

  • Projecte Decret que modifica el Decret 108/2014 del Consell pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'EP a la CV
  • Proposta Resolució que regula les avaluacions de diagnòstic de les competències clau a l'EP i ESO, curs 2016-17
  • Projecte Ordre que organitza els serveis psicopedagògics escolars, desplegant el Decret 131/1994 de 5 de juliol
  • Proposta Ordre que fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'Educació Infantil (3 anys) en determinades localitats de la CV, curs 2017-2018
  • Proposta Ordre que regula la identificació i valoració de les necessitats específiques de suport educatiu i de compensació educativa de l'alumnat i s'organitza la resposta educativa des del principi d'inclusió educativa


Anar a convocatòria.