Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
24 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de les meses sectorials de 20 de desembre de 2018 i 17 de gener de 2019)
 
2. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.  Projecte de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
 
2. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 
3. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de la mesa sectorial de 20 de desembre)
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
10 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
 
2. Pla d'igualtat del personal docent
 
3. Torn obert de paraula.