Visualització de contingut web

Bailía General e Intendencia

Dates extremes: 1302-1872
Llibres: 1.964
Expedients: 19.740
Pergamins: 1.408

Amb la conquista del Regne de València per Jaume I, l'administració de la hisenda reial va quedar encomanada al batle general del regne de València, un dels més importants funcionaris que van integrar l'administració financera de la corona. Corresponia al batle discernir el dret entre el fisc i els particulars, i administrar el patrimoni reial. Era també jutge privatiu de moros i jueus de reialenc, i coneixia en els negocis d'aigua i pesca, dels delictes comesos en el mar, en les autoritzacions per a armar barcos i practicar el comerç exterior, de l'arrendament dels béns i drets reials, de la supervisió i control dels batles locals anomenats en els llocs de reialenc, i de la defensa del patrimoni reial.

Abolits els furs en 1707, es va instituir un nou oficial que, amb el nom d'intendent, es va encarregar del govern de la Reial Hisenda. Sobre ell van recaure les competències de la Batlia General i de la Junta Patrimonial. Era competència de l'intendent la jurisdicció sobre muntanyes, herbes, terres incultes, rius i aigües, pesos i mesures, carnisseries, mines, establiment de terres, forns i molins, etc. També es va reconéixer privativa dels intendents la jurisdicció en causes d'amortització i en les de la Séquia Reial d'Alzira. Van exercir la seua jurisdicció sobre l'Albufera des de la seua reincorporació a la Corona en 1761, i sobre el pantà d'Alacant des de 1739.

Els fons de la Batlia General de València van ser incorporats a l'ARV en 1868, data en què va ser suprimit el Reial Patrimoni, encara que el seu trasllat des de la Casa de la Batlia a la Casa Professa, seu llavors de l'Arxiu del Regne de València, no es realitza fins a 1883.

L'Arxiu de la Batlia General es compon, segons els criteris amb què es va organitzar quan va ingressar en l'Arxiu del Regne de València, de llibres, expedients (agrupats a sèries anomenades Lletres A, AA, AE, B, C, E, P i PI) i pergamins. Les diferents sèries es van organitzar segons els diversos rams en què l'intendent exercia la seua jurisdicció, i es va denominar cada sèrie amb una lletra.

1. Llibres

Dates extremes: 1306-1872
Llibres: 1.964

L'arxiu de la Batlia General, que va estar primer al palau Reial per a passar en el segle XVI a la casa de la Batlia, conté en els seus documents tota la gestió de la Hisenda i el Patrimoni reial del regne.

2. Expedients

2.1 Tribunal Especial del Ram d'Amortització i Segell (Lletra A)

Dates extremes: 1739-1842
Expedients: 3.541

L'Amortització era una de les regalies de la Corona a València. El dret d'amortització era el pagament exigit per la Corona quan els béns del reialenc passaven a poder de mans mortes, és a dir, esglésies, monestirs o persones eclesiàstiques.

2.2 Administració de l'Albufera (Lletra AA)

Dates extremes: 1747-1843
Expedients: 2.548

Sèrie formada pels expedients i altres documents (instàncies, denúncies, etc.) pertanyents a l'administració dels productes de l'Albufera, que va quedar incorporada al Patrimoni Reial des de la conquista de València.

2.3 Pantà d'Alacant (Lletra AE)

Dates extremes: 1587-1839
Expedients: 175

Arreplega la documentació relativa a la Batlia d'Alacant i més concretament al Pantà de Tibi, construït a la fi del segle XVI. El rei Felip V, portat de la seua política centralitzadora, va incorporar al Reial Patrimoni el pantà de Tibi en 1739, amb la qual cosa l'administració d'este i la distribució de les seues aigües van passar a la dependència directa de la Hisenda Reial.

2.4 Batlies locals i Palau Reial (Lletra B)

Dates extremes: 1708-1858
Expedients: 532

Inclou documentació de contingut molt divers relativa a l'administració del Reial Patrimoni: sobre el palau Reial, comptes de les batlies locals, arrendaments d'impostos, capbreus, establiments, etc.

2.5 Comptes (Lletra C)

Esta sèrie inclou fonamentalment els comptes de les arques reials, per diversos conceptes: obres i festivitats al palau Reial, pagaments i arrendaments de distints impostos, forns, carnisseries, rendes de capellanies, pensions de censos, etc. La sèrie conté també documentació econòmica de les distintes batlies locals.

2.6 Tribunal Especial del Reial Patrimoni. Establiments (Lletra E)

Dates extremes: 1708-1836
Expedients: 5.242

2.7 Tribunal especial del Reial Patrimoni. Processos de la Intendència General (Lletra PI)

Dates extremes: 1700-1838
Expedients: 4.922

La documentació produïda pel Tribunal especial del Reial Patrimoni es va organitzar en dos sèries, la Lletra E (Establiments), i la Lletra PI (Processos de la Intendència), de manera que ambdós són complementàries. Les matèries de què tracten estes sèries pertanyen a la jurisdicció comuna del batle general, essencialment pleits sobre establiments de forns, molins, terres incultes, aigües i séquies.

2.8 PProcessos de la Batlia General (LLETRA P)

Dates extremes: 1401-1598
Expedients: 1.377

Es tracta d'expedients substanciats davant del tribunal de la Batlia General de València al llarg dels segles XV i XVI.

3. Pergamins

Dates extremes: 1302-1656
Pergamins: 1.408

La sèrie de Pergamins de la Batlia General de València arreplega la documentació generada en este suport pel batle general del Regne de València. Encara que esta documentació va ingressar en l'ARV junt amb les altres sèries de l'Arxiu de la Batlia General, del qual forma part, se'n va separar de la resta de la secció a causa de les seues característiques físiques.