Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
12 de març de 2020.

Temes a tractar:


1. Continuació de la RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020,  de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

2. Projectes de Decret de xx de xx, del Consell, pels quals s'establixen per a la Comunitat Valenciana els currículum de 10 cicles formatius.

3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
5 de març de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

2. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxde 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

4. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

13 de febrer de 2020.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 6 de setembre de 2019.

2. Projecte d'ORDRE __/19, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es regula el contingut, ús i accés a l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN) al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat.  

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.