Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari.

2. Firma de l'ACORD subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment per a la sol·licitud i desenvolupament de la resposta educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

2. Resolució de __ de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

3. Resolució de __ de 2019 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.

4. Resolució de __ de 2019, del secretari autonòmic d'Educació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

5. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula aspectes de l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociospsicopedagògic i el pla d'actuació personalitzat (PAP).

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de XX de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020.

2. Proposta de Resolució de XX de XXX de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.

3. Torn obert de paraula.