Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
2 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de juny, 10  d'octubre, 8 i 26 de novembre de 2018 i 10 de gener de 2019.
 
2. Instruccións de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
3. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es covoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de servei, durant el curs 2019/2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
 
4. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019/2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. 
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 d'abril de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de juny, 29 de juliol i 18 d'octubre de 2018.
 
2. Projecte d'Ordre _/2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
3. Projectes de decrets curriculars de cicles formatius de Formació Professional de grau superior.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial
28 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de Decret __/2019 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i s'aproven les comissions de treball intercentres del dit institut.
 
2. Torn obert de paraula.