Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
9 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE DE DECRET __ /____, de ____, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 23 de juliol de 2020.

2. RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 davant la situació ocasionada per la COVID-19.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de gener de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 17 de desembre de 2020.
2. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià
3. Torn obert de paraula.