Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
12 de desembre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de les reunions celebrades el 23 de maig i 4 de juliol de 2019.

2. Resolucions del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per les quals s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 i 2019-2020.

3. Annex II Característiques de la prova de contingut pràctic (Convocatòria accés a grup superior)

4. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de novembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 4 d'abril de 2019.
 
2. Proposta de distribució de l'oferta pública d'ocupació per especialitats.
 
3. Ordre per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
31 d'octubre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 14 i 21 de març de 2019.

2. Resolució de  de  2019, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2019-2020.

3. Ordre xx/2019, de   de  , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'Inspectors d'educació.

4. Resolució de de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

5. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.