Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'agost i 29 d'octubre de 2020.
 
2. Proposta d'acord per a la distribució del 0,3% d‘increment de la massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de la massa salarial addicional de 2019.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
19 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de maig, 2, 6 i 10 de juliol de 2020.
 
2. Proposta de la "Xarxa de Conservatoris de Música i Dansa de Comunitat Valenciana" 
 
3. Projecte d'ORDRE __/20__, de __ de ____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, i Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 
4. Projecte d'Ordre __/20__, de __ de ____, del Consell, per la qual es crea la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència d'Ensenyament Professional en la Comunitat Valenciana. 
 
5. ORDRE __/2020 , de __ de ____, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desenvolupa el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, pel qual es determinen els requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats en la Comunitat Valenciana.
 
6. DECRET __/2020, de __ de ____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2020.
 
7. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
12 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 4 de juny de 2020.
 
2. Repartiment de l'increment addicional del 0,30% de la massa salarial.
 
3. Torn obert de paraula.