Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió extrordinària de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'agost de 2020.

Temes a tractar:


1. Firma de la modificació de l'Addenda subscrita per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, aprovat per la Resolució de 26 de novembre de 2010.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
23 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.

2. Proposta de RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020 del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

3. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l'organització dels Centres Específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a Centres de Recursos.

4. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

7. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques en les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

8. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica / hospital de dia infantil i adolescent, ubicada en el centre específic públic d'educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana, per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

9. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Anar a ampliació ordre del dia.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. PROJECTE D'ORDRE __/___, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

2. PROJECTE D'ORDRE __/____, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

7. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

8. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.