Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de maig de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020-2021.

2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
21 de maig de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de ... de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
 

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
13 de maig de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 26 de setembre i 28 de novembre de 2019.
 
2. Document informatiu de prevenció de riscos laborals sobre  "Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal docent i no docent en les tasques de gestió a realitzar en els centres docents en la fase 1 del pla per a la transició"
 
3. Resolució de ... maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.
 
4. Torn obert de paraula.