Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de desembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 30 de gener, 15 i 22 d'octubre de 2020.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un programa d'acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l'alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de Cooperació Territorial PROA+ (2020/21).
 
4. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d _____ de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021.
 
5. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 
6. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
14 de desembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Signatura del  Preacord per a la distribució del 0,30% d‘increment de massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de massa salarial addicional de 2019.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de novembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'agost i 29 d'octubre de 2020.
 
2. Proposta d'acord per a la distribució del 0,3% d‘increment de la massa salarial addicional de 2020 i del 0,25% d'increment de la massa salarial addicional de 2019.
 
3. Torn obert de paraula.