Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 d'octubre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 17 i 24 de gener, 28 de febrer i 9 de maig de 2019.

2. Oferta Pública d'Ocupació de Personal Docent 2019.

3. Disposició Transitòria dels ROFs d'Intantil i Primària i de Secundària.

4. Avantprojecte d'ORDRE XX/2019, de __ de __, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a
l'accés als llocs de treball docents.

5. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
26 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 2 de maig de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la GeneralitatValenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 
 
 

 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
19 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'octubre i 20 de desembre de 2018.
 
2. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat del procediment selectiu convocat per a ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de Professors d'Ensenyament Secundari, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i Professors Tècnics de Formació Professional, per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 
3. Torn obert de paraula.