Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial Extraordinària d'Educació.
2 de juliol de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. PREACORD ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I LES ORGANITZACIONS SINDICALS AMB REPRESENTACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ, STEPV-IV, ANPE, FE-CCOO-PV, CSIF I FSP-UGT, PER A L'ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS 2020-2021 I PER A LA REDUCCIÓ DE LA PART LECTIVA DE LA JORNADA SETMANAL EN EL CURS 2021-2022.
 

Convocatòria telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
25 de juny de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Informació i propostes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al proper curs 2020-2021.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de juny de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 31 d'octubre de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2020/2021 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques, de catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
 
3. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020 de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí, en el cos de mestres per al curs 2020/2021.
 
4. RESOLUCIÓ de ... de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts plàstiques i Disseny per al curs 2020/2021.
 
5. Torn obert de paraula.