Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

13 de febrer de 2020.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 6 de setembre de 2019.

2. Projecte d'ORDRE __/19, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es regula el contingut, ús i accés a l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN) al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat.  

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
6 de febrer de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de RESOLUCIÓ de XX de XX de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació Professional Bàsica. 
 
2.Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
30 de gener de 2020.

Temes a tractar:


1. Continuació Annexos de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

2. Projecte de Resolució de xx de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.