Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
23 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.

2. Proposta de RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020 del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

3. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l'organització dels Centres Específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a Centres de Recursos.

4. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

7. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques en les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

8. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica / hospital de dia infantil i adolescent, ubicada en el centre específic públic d'educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana, per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

9. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Anar a ampliació ordre del dia.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. PROJECTE D'ORDRE __/___, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

2. PROJECTE D'ORDRE __/____, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

7. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

8. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatoria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

 
Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juliol de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020 de la Direcció General de Personal Docent per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018,  de la  Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. 
 
2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'incorporen a les borses de treball de personal docent a les persones que han accedit a la docència en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura.
 
3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
10 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020-2021.

2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació.
6 de juliol de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. SIGNATURA DEL ACORD ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I LES ORGANITZACIONS SINDICALS AMB REPRESENTACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ, STEPV-IV, ANPE, FE-CCOO-PV, CSIF I FSP-UGT, PER A L'ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS 2020-2021 I PER A LA REDUCCIÓ DE LA PART LECTIVA DE LA JORNADA SETMANAL EN EL CURS 2021-2022.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial Extraordinària d'Educació.
2 de juliol de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. PREACORD ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I LES ORGANITZACIONS SINDICALS AMB REPRESENTACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ, STEPV-IV, ANPE, FE-CCOO-PV, CSIF I FSP-UGT, PER A L'ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS 2020-2021 I PER A LA REDUCCIÓ DE LA PART LECTIVA DE LA JORNADA SETMANAL EN EL CURS 2021-2022.
 

Convocatòria telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
25 de juny de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Informació i propostes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al proper curs 2020-2021.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de juny de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 31 d'octubre de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2020/2021 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques, de catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
 
3. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020 de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí, en el cos de mestres per al curs 2020/2021.
 
4. RESOLUCIÓ de ... de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts plàstiques i Disseny per al curs 2020/2021.
 
5. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de maig de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020-2021.

2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
21 de maig de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de ... de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
 
Mostrant 1 - 10 de 194 resultats
Articles per pàgina 10
de 20