Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
23 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 15 de novembre de 2018, 12 de febrer i 4 de març de 2019.
 
2. Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es regula la visita de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana.
 
3. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 25 d'octubre de 2018.
 
2. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
3. Projecte de Decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
2 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de juny, 10  d'octubre, 8 i 26 de novembre de 2018 i 10 de gener de 2019.
 
2. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
3. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es covoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de servei, durant el curs 2019/2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
 
4. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019/2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. 
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 d'abril de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de juny, 29 de juliol i 18 d'octubre de 2018.
 
2. Projecte d'Ordre _/2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
3. Projectes de decrets curriculars de cicles formatius de Formació Professional de grau superior.
 
4. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial
28 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de Decret __/2019 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i s'aproven les comissions de treball intercentres del dit institut.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial
21 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Repartiment de l'increment addicional del 0,25% de la massa salarial.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Resultat del sorteig públic de la lletra per a l'admissió de l'alumnat curs 2019/2020

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
14 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 20 de setembre de 2018.
 
2. Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Anunci del sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de març de 2019.
 
Temes a tractar:


1. Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació una vegada finalitzat el procés electoral sindical de desembre de 2018.

Anar a convocatòria.

Mostrant 1 - 10 de 155 resultats
Articles per pàgina 10
de 16