Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

13 de febrer de 2020.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 6 de setembre de 2019.

2. Projecte d'ORDRE __/19, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es regula el contingut, ús i accés a l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN) al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat.  

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
6 de febrer de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de RESOLUCIÓ de XX de XX de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació Professional Bàsica. 
 
2.Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
30 de gener de 2020.

Temes a tractar:


1. Continuació Annexos de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

2. Projecte de Resolució de xx de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
23 de gener de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Continuació Annexos de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 
2. Continuació PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Centes Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
16 de gener de 2020.

Temes a tractar:


1. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2020-2021.

2. Annexos de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
14 de gener de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1.  PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat.
 
2. PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Centes Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de gener de 2020.

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 6 de juny i 19 de setembre de 2019.
 
2. Continuació de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 
3. ORDRE de XX de XXXXXXX de 2020 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 
4. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
19 de desembre de 2019.

Temes a tractar:


1. Projecte de DECRET _/2020 del Consell, pel qual es modifiquen els decrets 40/2016, de 15 d'abril i 135/2014, de 8 d'agost, pels quals es regula respectivament l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i els cicles formatius de Formació Professional Básica en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Projecte d'ORDRE _/2020 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

3. ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

4. Torn obert de paraula.

4. Turno abierto de palabra.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
12 de desembre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de les reunions celebrades el 23 de maig i 4 de juliol de 2019.

2. Resolucions del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per les quals s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 i 2019-2020.

3. Annex II Característiques de la prova de contingut pràctic (Convocatòria accés a grup superior)

4. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de novembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 4 d'abril de 2019.
 
2. Proposta de distribució de l'oferta pública d'ocupació per especialitats.
 
3. Ordre per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
 
4. Torn obert de paraula.
 
Mostrant 1 - 10 de 178 resultats
Articles per pàgina 10
de 18