Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 d'octubre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 17 i 24 de gener, 28 de febrer i 9 de maig de 2019.

2. Oferta Pública d'Ocupació de Personal Docent 2019.

3. Disposició Transitòria dels ROFs d'Intantil i Primària i de Secundària.

4. Avantprojecte d'ORDRE XX/2019, de __ de __, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a
l'accés als llocs de treball docents.

5. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
26 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 2 de maig de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la GeneralitatValenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 
 
 

 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
19 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'octubre i 20 de desembre de 2018.
 
2. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat del procediment selectiu convocat per a ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de Professors d'Ensenyament Secundari, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i Professors Tècnics de Formació Professional, per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 de setembre de 2019.


Temes a tractar:

1. Resolució de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Personal Docent per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020, als centres que impartixen Ensenyacens Artístiques Superiors.

2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari.

2. Firma de l'ACORD subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment per a la sol·licitud i desenvolupament de la resposta educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

2. Resolució de __ de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

3. Resolució de __ de 2019 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.

4. Resolució de __ de 2019, del secretari autonòmic d'Educació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

5. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula aspectes de l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociospsicopedagògic i el pla d'actuació personalitzat (PAP).

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de XX de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020.

2. Proposta de Resolució de XX de XXX de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.

3. Torn obert de paraula.

 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
2 de juliol de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.
 
2. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.
 
3. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
4. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020. 
 
5. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020. 
 
6. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
27 de juny de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 14 de febrer de 2019.
 
2. Projecte de Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al curs 2018-2019.
 
3. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.
 
4. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.
 
5. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
6 de juny de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020.

2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Mostrant 1 - 10 de 166 resultats
Articles per pàgina 10
de 17